Pla d’actuació i prevenció Ultrarunning Barcelona

1.- ANÀLISI DE RISC DE LA CURSA DE 12 HORES EN PISTA “ULTRARUNNING BARCELONA  (UrB)”

En els darrers 17 anys l’Associació Esportiva Corredors.Cat ha organitzat les 24 hores d’ultrafons en pista, amb la participació d’atletes ultrafondistes d’arreu del món acompanyats per equips de relleus que comparteixen pista, fina a arribar durant les 24 hores a córrer un miler de participants

En el marc actual, en plena pandèmia de la SARS – COV 2 resulta del tot INVIABLE la celebració d’aquest esdeveniment en el seu format habitual donat que se situaria en un nivell de risc molt alt segons els criteris d’anàlisi publicats per l’Organització Mundial de la Salut o de les: “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España” publicades el 16 de sembre de 2020 pel Ministerio de Sanidad d’Espanya.

Atès que no és possible desenvolupar les “24 hores d’ultrafons en pista de Barcelona” tal i com hem vingut organitzant-la els darrers anys, hem optat per fer unes 24 hores virtuals”, i paral.lelament organitzar la primera edició de la “Ultrarunning Barcelona”, una competició de 12 hores en pista amb només 20 participants, i a porta tancada, de manera que el risc de contagi i situar l’esdeveniment dins de l’àrea de valoració de risc moderada i baixa segons els criteris fixats per la OMS.

El nou concepte, exposat de manera esquemàtica, va vinculat al  Pla de prevenció i actuació que es desenvolupa a continuació i que recull totes les mesures sanitàries necessàries per minimitzar la probabilitat de transmissió d’agents patògens entre les persones que participen, treballen, col·laboren o observen l’esdeveniment esportiu de la UrB.

L’Associació Esportiva Corredors.Cat, com a organitzador de l’esdeveniment, i de la mà de l’Ajuntament de Barcelona, ha estructurat un nou model de competició que es celebrarà el 2 de gener de 2021.

El context actual comporta l’obligatorietat d’evitar, de totes totes, situacions de massificació de persones. En aquest sentit, a banda de reduir la cursa a una participació molt reduïda, sense públic i suprimint  o transformant  determinats serveis com ara:

 • La supressió de les cues de repartiment de dorsals i samarretes.
 • La supressió del servei de guarda-roba.
 • La supressió dels avituallaments calents
 • L’adaptació de l’avituallament personal ben separat de la resta.
 • La supressió del servei de massatges.
 • L’adaptació del el lliurament de premis.

A més, amb independència de les mesures proposades en aquest pla, l’Associació Esportiva Corredors.Cat modificarà i assumirà les mesures complementàries necessàries en funció del que disposin les autoritats competents. Per aquest motiu, la concreció exacta de les mesures a prendre es comunicaran, de manera detallada, directament als esportistes dies abans de la celebració de l’esdeveniment.

Aquest Pla de prevenció s’estructura en dos documents complementaris:

 • Pla d’actuació preventiu intern. Adreçat a l’organització i a totes les entitats que participen en la planificació i execució de la cursa.
 • Pla d’actuació preventiu extern. Adreçat als esportistes de la cursa.

La normativa de la RFEA requereix,  una persona que vetlli  per la correcta execució del Pla de Seguretat: el / la  RESPONSABLE DEL PLA DE SEGURETAT. Les seves funcions seran les següents:

 • Validar el Pla de prevenció i actuació.
 • Fer el seguiment de l’execució del Pla de de Prevenció Sanitari
 • Recollir i arxivar tota la documentació complementaria al Pla de Seguretat (documents d’auto responsabilitat de les empreses…).
 • Fer la coordinació amb el tècnic responsable de redactar i validar el SOAP .
 • Convocar i donar contingut a la sessió de formació del Pla de Seguretat per a les empreses i entitats que participen en l’execució del projecte.
 • Utilitzar els mitjans necessaris per donar a conèixer el pla als esportistes per tal que es complexin les normes de caràcter general i les específiques de participació en un esdeveniment esportiu.

1.2 Pla d’actuació preventiu intern

Les entitats col·laboradores i les empreses subcontractades per a la planificació i l’execució del projecte hauran de :

 • Presentar un document de responsabilitat conforme l’entitat respecta les normes decretades per les autoritats competents i que els seus treballadors respectaran, així mateix,  les normes i protocols fixats per aquest pla. El mateix document recollirà l’acceptació del risc que suposa treballar en l’esdeveniment. S’adjunta a l’ANNEX I
 • Participar en la sessió de formació.
 • Respectar els horaris i terminis dels processos de muntatge i desmuntatge.

Empreses i entitats participants en el projecte de la Ultrarunning Barcelona
Organitzador: L’Associació Esportiva Corredors.Cat 
Institució col.laboradora: Institut Barcelona Esports
Empreses subcontractades: ChampionChip, Inac,
Entitats col·laboradores: 42k running, jutges RFEA

Formació virtual en prevenció i seguretat

Corredors.Cat organitzarà  una  jornada de formació abans de la celebració de l’esdeveniment, adreçada a assegurar la implantació dels protocols i les mesures de protecció que permetin la celebració de l’esdeveniment de manera que el nivell de risc de contagi sigui molt baix.

Aquesta sessió comptarà amb la presència de totes les empreses relacionades amb la producció de l’esdeveniment i, òbviament, del RESPONSABLE DEL PLA DE SEGURETAT. El contingut de la jornada anirà encaminat a avaluar el risc de l’esdeveniment, difondre les mesures de protecció que cal prendre en cadascuna de les fases de l’esdeveniment i dimensionar els recursos materials necessaris per a complir les mesures i seguir els protocols fixats.

La formació així com la definició de les mesures i accions a prendre té la intenció d’evitar que els organitzadors apliquin, de manera automàtica, un conjunt de protocols i mesures estandarditzades socialment. La intenció és incorporar la prevenció des de l’inici del procés, és a dir, des del disseny de l’esdeveniment

Definició de les mesures i accions a prendre
Es defineixen sis etapes de l’esdeveniment:

Prèvia. Una etapa efímera que se  centra en la contractació de les  empreses.

Planificació de l’esdeveniment. L’etapa que té més importància per aconseguir un esdeveniment amb un nivell molt baix de risc de contagi. Ara més que mai, en aquesta fase inicial de manca d’experiència en l’organització d’esdeveniments amb protecció de contagi, cal planificar amb precisió totes les accions a realitzar:

 • Des del lideratge de l’entitat organitzadora.
 • La participació de tots els agents (empreses, voluntariat…).

Muntatge de l’esdeveniment. En aquesta etapa serà fonamental la senzillesa, la minimització de recursos, l’ordre de les accions i l’acreditació zonal per a minvar el risc.

Execució de l’esdeveniment. És el moment clau. També serà necessari minimitzar els recursos i confiar amb la definició del projecte per tenir  cura dels esportistes i protegir els RH d’organització.

Desmuntatge de l’esdeveniment. L’etapa més ràpida i caòtica en els esdeveniments que s’havien realitzat fins l’etapa pre covid. Caldrà mentalitzar a les empreses de la necessitat de seguir unes normes, uns procediments i un ordre que, amb tota seguretat, alenteixen la tornada a casa dels operaris fet que té més importància quan es tracta del darrer dia de l’any.

Tancament de l’esdeveniment. Fonamental per a poder avaluar les bones mesures i les que cal perfeccionar.

Concreció de les mesures i protocols per a cadascuna de les etapes:

ETAPA PRÈVIA.
Tot el procés de contractació sigui a través de procediments oberts, menors.. es realitzarà de manera virtual a través de les plataformes de contractació i de correu electrònic.
Mesures:

 • Signatura document auto responsabilitat per part de les empreses subcontractades conforme respecten, a la seva seu i en les activitats, les mesures de protecció (distància social i física, gels…) i el seu personal presenta un bon estat de salut en referència a la pandèmia (absència de símptomes). En cas de tenir treballadors >60 prendre les mesures necessàries.
 • En cas que alguna empresa subcontractada subcontracti algun servei serà necessari que ho faci constar perquè es puguin exigir els mateixos compromisos.
 • Compromís d’assistència a la formació i a la reunió de coordinació.

ETAPA  PLANIFICACIÓ DE L’ESDEVENIMENT
Mesures:

 • Programar sessió de formació. Recepció del dossier de mesures de esdeveniment.
 • Elaboració del SOAP. Les empreses han de tenir coneixement de les seves orientacions (sessió formació)..
 • Limitar reunions presencials. Videoconferència sempre que sigui possible.
 • En cas de ser necessària reunió presencial aconseguir mínima participació indispensable. Convoca l’organitzador. La sala haurà de complir els requisits necessaris per a poder allotjar als assistents (superfície, distància social, gel hidroalcohòlic, procés de desinfecció…).
 • En les trobades presencials, in situ (espai esdeveniment), complir les següents normes de protecció:
  • Assistència del mínim nombre de persones de cadascuna de les empreses.
  • Respectar la distància física.
  • Ús obligatori de mascareta tipus FFP2.
  • Ús únic de material propi de l’empresa. No hi ha possibilitat de compartir cap estri o eina de mesura, imatge…
  • Anotacions d’informació i apunts individual sense traspàs d’informació escrita.
 • Definició de l’estratègia horària de muntatge per evitar concentracions excessives i garantir la manca de contacte entre tècnics de diferents empreses.
 • Planificar, com a primera acció del muntatge, la definició perimetral de la zona d’acció i el control d’accés a la zona. Només poden entrar en el perímetre les empreses i els RH acreditats per a realitzar tasques de muntatge. Aquest perímetre es mantindrà per a l’execució i mai hi podran entrar acompanyants o públic. també es mantindrà durant el desmuntatge.
 • Disseny contingut i producció dels plafons informatius específics de protecció per les etapes: muntatge, execució i desmuntatge (Ubicació i contingut). Plànols de zona i ubicacions. Aquesta hauria de ser la segona acció del muntatge. A partir d’aquí, ja es pot planificar l’entrada per torns de les empreses.
 • Decidir la ubicació dels espais de neteja i desinfecció personal de cadascuna de les empreses durant cada etapa (muntatge, execució i desmuntatge). Planificació de l’adquisició dels contenidors específics per el rebuig de proteccions. Planificació de la recollida dels contenidors. Planificació de la zona de desinfecció per a la retirada d’EPI’s.
 • Identificació del nivell de risc de les zones de l’esdeveniment en cada etapa. Ubicació per zones de la senyalització específica per informar. Detecció dels tècnics que han de transitar per aquestes zones. Plànols i ubicacions.
 • Coneixement i disposició dels equips de protecció per a cada tècnic en funció de la seva ubicació, el moviments per a les zones de risc en cadascuna de les etapes (muntatge,execució i desmuntatge). Planificació de l’adquisició dels materials per a cadascuna de les empreses.
 • Disseny i producció d’acreditacions atenent a diverses variables. Acreditacions per dia o etapa (muntatge – execució – desmuntatge), acreditacions sectorials (staff-voluntariat – premsa – VIP…), acreditació per presència en zona de risc per nivells, acreditació per accés..
 • Definició dels protocols d’assistència mèdica públic -esportistes – organització
 • Planificació d’un espai de confinament d’espera d’assistència mèdica per a casos que es puguin detectar.
 • Definició de les posicions dels RH que necessiten, a banda de la protecció individual corporal, una mampara (fira).
 • Definició dels serveis als esportistes, ubicació risc, procediment. Entre aquests serveis estarien:
  • WC químics amb els protocols de neteja obligatoris pel servei (preveure el marcatge de possibles cues, la ubicació disgregada del servei per evitar desplaçaments dels esportistes, dels RH dinàmics i dels RH confinats en espais). Posicionament del servei de neteja vinculat al servei de wc químics..
 • Definició del pla de mobilitat específic de l’esdeveniment per aconseguir un accés disgregat.
 • Definició dels filtres d’accessos d’esportistes per torns d’arribada. El filtre ha de derivar als participants, que arriben abans d’hora, a una àmplia zona d’escalfament perquè no es produeixin aglomeracions en l’espera de torn d’entrada a la zona de recepció.
 • Quantificació dels mitjans de comunicació que pot absorbir l’esdeveniment
 • Distintius i acreditacions mitjans de comunicació.
 • Ubicació dels accessos dels mitjans (no poden ser els mateixos que els dels esportistes ni els de les empreses.
 • Recomanacions de protecció pels mitjans de comunicació (que han de portar els professionals)
 • Preveure zona fotògrafs amb separació de seguretat pels esportistes i pels propis fotògrafs.
 • Preveure disseny box entrevistes que mantingui distància física entre esportistes i premsa.
 • Full d’auto responsabilitat i acreditacions de premsa
 • Acreditacions i accessos autoritats i espònsors.
 • Estratègies pel lliurament de premis. Ubicació espais de reconeixement (premis) i podi. Ubicació de les taules amb els premis. Procediments d’auto servei i recollida de premi.
 • Previsió de protocol amb fotografies d’esportistes amb autoritats.
 • Definició, si s’escau, de les zones on hi poden haver espectadors respectant la distància física. Zona de sortida i arribada no es permet la presència d’espectadors (desapareix la figura de l’acompanyant que va al costat de l’esportista fins que comença a competir).
 • L’organitzador mesurarà les accions publicitàries per evitar presència massiva de públic.
 • Planificació de les tasques que ha de realitzar el voluntariat. Criteris de selecció del voluntariat (excloure participació >60). Planificació de les tasques prèvies a l’esdeveniment en espais que permetin respectar les normes decretades pel Departament de Salut. Participació del mínim nombre de voluntaris en les etapes del projecte.
 • Definició de les onades i torns d’inici de l’esdeveniment i la manera de distingir als esportistes de cadascun dels torns.
 • Disseny del circuit de seguretat i protecció de l’esportista.
 • Disseny, producció i assignació d’acreditacions diferenciant etapes de l’esdeveniment i accessos a zones de risc. L’organitzador controlarà l’accés a l’esdeveniment i a cadascuna de les zones de risc comprovant l’acreditació i els elements de protecció corresponents.
 • Reunió de coordinació amb tots els agents (empreses més serveis municipals).
 • Anàlisi i valoració de les cobertures de l’esdeveniment.
 • Definir la Informació prèvia als esportistes, de les mesures obligatòries per a poder participar. (en el moment de la inscripció).
 • Novetats en el formulari d’inscripció:
  • Acceptació del nivell de mesures de protecció comunicades i preses per l’organitzador i responsabilitat de respectar-les.
  • Assumpció del risc (mínim) de contagi.
  • Acceptació de lliurament de dades de contacte a Salut en cas de detecció d’algun cas d’un participant posterior a la celebració de l’esdeveniment.
  • Advertència esportistes amb factors de risc. Millor desestimar inscripció o necessitat de prendre mesures personals suplementàries.

ETAPA MUNTATGE DE L’ESDEVENIMENT
Mesures:

 • El muntatge es realitzarà el dia abans, i el mateix dia, de l’esdeveniment per poder fer la desinfecció posterior de totes les infraestructures abans de l’arribada dels esportistes. Després de la desinfecció els serveis de seguretat blindaran l’accés a la zona. Només es podrà realitzar el muntatge el mateix dia si resta el temps necessari per a la desinfecció abans de la rebuda dels esportistes.
 • Definició perimetral a càrrec de l’organització. Fixar els diferents controls d’accessos planificats.
 • Senyalització de cadascuna de les zones de muntatge amb el seu nivell de risc i les condicions de protecció adequades.
 • Distribució i col·locació dels contenidors de residus.
 • Marcatges de posicionament d’espera al terra.
 • Arribada en escala de les empreses seguint el cronograma planificat
 • Control d’accés de les empreses.
  • Horari correcte
  • Personal correcte (nombre RH)
  • Proteccions personals correctes.
  • Coneixement espais d’acció
  • Acreditacions del dia, d’accés a espais de risc…
 • Muntatge de les infraestructures.
 • Ubicació i descàrrega dels wc químics…..
 • Muntatge dels altres serveis als esportistes
 • Senyalització i muntatge dels diferents filtres d’accés i control dels esportistes.
 • Un cop finalitzat el muntatge els serveis de seguretat han d’impedir l’accés de qualsevol persona dins l’àrea de l’esdeveniment
 • Recollida segura de residus i desinfecció final de totes les infraestructures i espais.

 

ETAPA EXECUCIÓ DE L’ESDEVENIMENT
Mesures:

 • Minimització de serveis. Participació del mínim nombre possible d’empreses.
 • Minimitzar el nombre d’empreses que tenen contacte amb els esportistes. Els RH de les que no entren en contacte (sonorització, control de temps…) han de quedar aïllades, amb l’accés bloquejat i protegides per tanques que regulin la distància social.
 • Establiment dels controls d’accés a l’esdeveniment a les zones de risc. Fins que no estan posicionats no pot entrar ningú en el perímetre.
 • Intentar que tots els RH que entrin en contacte amb els esportistes siguin de l’entitat organitzadora amb una estructura de comandament única (sense ramificacions amb altres empreses).
 • Protecció màxima del personal que interactua amb els esportistes (EPI’s).
 • Instruments de comunicació interna personals per a cadascun dels RH participants.
 • Per a totes les empreses. Tinguin o no contacte amb els esportistes. Presentar-se al control d’arribada:
  • Horari correcte
  • Personal correcte (nombre RH)
  • Proteccions personals correctes
  • Coneixement espais d’acció
  • Presentació acreditacions
 • Revisió i constatació positiva dels espais, elements i materials que formen part del circuit de protecció de l’esportista. (aquest circuit es desenvolupa en el següent apartat).
 • Seguiment estricte dels protocols apresos en la sessió de formació i la de coordinació.
 • Posicionament dels RH que composen cadascun dels filtres (torn esportista, control de temperatura si s’escau, control de mascareta i guants….).
 • Desinfecció i neteja de materials comuns. Fins que la zona no queda lliure d’esportistes no es pot iniciar el procés).

ETAPA DESMUNTATGE
Mesures:

 • Comencen les empreses que han estat en espais de confinament (sense sortir de l’espai) perquè els seus materials només els han utilitzat els seus RH.
 • Després s’inicia el desmuntatge dels materials comuns.
 • RH organització i, si s’escau, altres empreses, que han estat en contacte amb esportistes.
 • Espai específic i controlat de tots els materials de protecció com EPI’s, guants, etc que podrien estan infectats per a la seva recollida específica i controlada. Pot ser la zona específica de l’equip de neteja.
 • Entrada de vehicles per a la recollida de materials.
 • Fi desmuntatge.
 • Serveis municipals de neteja.

ETAPA TANCAMENT ESDEVENIMENT
Mesures:

 • Valoració de l’etapa de planificació i propostes de millora.
 • Valoració de l’etapa de muntatge i propostes de millora.
 • Valoració de l’execució de l’esdeveniment i propostes de millora.
 • Avaluació circuit de protecció dels esportistes i propostes de millora.
 • Valoració de l’etapa desmuntatge i propostes de millora.
 • Valoració general de l’esdeveniment.

ACREDITACIONS
El sistema d’acreditacions ha de ser un filtre que eviti concentracions excessives. El personal de muntatge que no ha de ser present a l’esdeveniment no ha de tenir accés a cap zona fins que no s’iniciï el desmuntatge, la premsa no ha d’accedir a la zona de serveis de l’arribada…

1.3 Pla d’actuació preventiu Extern

El pla de prevenció sanitari extern s’adreça als esportistes, perquè no està prevista la presència de públic (tot i que, si s’escau, es prendran mesures per evitar les aglomeracions). 

Comunicació del Pla de seguretat
Fins ara, en un entorn de salut generalitzada,  la preocupació dels organitzadors se centrava en oferir bons serveis per a generar bones experiències esportives. A partir d’ara, i durant un bon temps, la preocupació principal serà la protecció de la salut dels esportistes inscrits. En aquest sentit la comunicació de les estrictes mesures preses per l’organització esdevenen una peça clau i, alhora, un treball pedagògic imprescindible pel bon funcionament de l’esdeveniment. Per tant, el pla de comunicació ha de transmetre confiança i donar informació als esportistes.

El pla de comunicació ha de fer saber a l’esportista:

 • Que l’organització té un pla de seguretat intern amb l’objectiu de promoure una activitat laboral segura per part de les entitats i les empreses de serveis que participen a l’esdeveniment.
 • Que l’organització ha desenvolupat un pla de seguretat específic pels esportistes participants i pels possibles espectadors que es composa de diverses accions i protocols com ara:
  • Que sempre existeix un procés de desinfecció o de confinament de materials a subministrar previ al seu ús.
  • Que s’ha dissenyat la cursa amb la finalitat d’evitar massificacions .
  • Que s’han adaptat o suprimit tots els serveis que s’ofereixen per tal de prioritzar la seva seguretat.
  • Que han de respectar un seguit de mesures de seguretat (ús de mascareta, manteniment de distància, descartar la participació si es tenen símptomes, respectar els torns, presentar-se dins l’horari convingut…….).
  • Que el risc zero no existeix i que, malgrat totes les mesures preses per l’organització, serà necessari signar un full d’acceptació del risc que suposa participar en una prova esportiva.

Aquesta informació s’haurà de traslladar a l’esportista a través de diverses accions:

 • Pàgina web: espai específic fent referència al pla de seguretat
 • Formulari d’inscripció: Acceptació del risc
 • Newsleter, abans de la cursa, amb consells de salut i seguretat

Concreció de la supressió o adaptació dels serveis

Serveis que queden suprimits:

 • Avituallament en format habitual en cursa
 • Massatges post cursa

Serveis adaptats a la nova normalitat

Fira de recollida de dorsals i samarretes
Atès que la cursa s’ha limitat a 20 esportistes participants, la recollida de dorsals es realitzarà a la l’espai que tindrà reservat cada un dels participants per deixar-hi les seves pertinences (boxes).

Zona sortida cursa
Al tractar-se d’una cursa en pista d’ultrafons, els atletes pràcticament no escalfen, però s’habilitaran 20 zones independents per tal que cada participant pugui escalfar sense entrar en contacte amb cap altre corredor

Després de realitzar l’escalfament els participants aniran ocupant, la posició a la graella de sortida marcada al terra, amb el seu número de dorsal.

Zona arribada cursa
Al tractar-se d’una cursa per temps, en el moment de finalitzar la cursa cada un dels participants està en una posició diferent de la cursa, de manera se’ls farà arribar fins a la zona reservada per cadascú, sense que s’acumulin a la zona del pas per la catifa de ChampionChip

Com que cada participant porta un assistent, s’habilitarà una zona a peu de pista per als 20 assistents, de manera que aquests puguin seguir la competició mantenint la distància de seguretat entre ells i amb possibilitats de moviments per tal d’assistir en el que calgui al participant

El circuit dels serveis adreçats al corredor serà el següent:

D’altra banda, la premsa accedirà a la zona de premis i entrevistes, sense passar per la zona dels boxes dels esportistes.
El pla estarà complementat, tal i com s’ha dit, d’una comunicació personalitzada per a cada esportista on es comunicaran totes les mesures de protecció.

Responsabilitat individual
Una de les claus del bon funcionament de l’esdeveniment és el comportament individual. Si cadascun dels esportistes respecta les normes bàsiques el nivell de risc és baix. Per tant és fonamental aplicar les consideracions acceptades en el full d’auto responsabilitat (ANNEX 1) com ara:

 • Quedar-se a casa en cas de patir símptomes o estar en quarantena
 • Quedar-se a cas en cas de trobar-se malament

I les normes bàsiques de conducta per mantenir a ratlla el virus:

Distanciament, mantenir-se a un mínim de dos metres dels altres. Per tant cal saludar-se des de la distància, evitar les abraçades, les fotos de grup sense mantenir la distància…

Higiene, venir de casa amb un bo rentat de mans, utilitzar els dispensadors que es troben en els diferents espais de la cursa, evitar tocar-se la boca o el nas amb les mans…
Aquestes indicacions formaran part dels missatges que anirà difonent l’speaker de la cursa.

D’altra banda, tots els esportistes internacionals, quan entrin a Espanya hauràn de presentar un PCR negatiu d’una  validesa inferior a tres dies.